" /> Gratis offentlig grunnopplæring - tiller.vgs.no
Kreative Trøndelag
Tiller VGS > For elever > Gratis offentlig grunnopplæring

Gratis offentlig grunnopplæring

I følge opplæringslovens § 3-1 siste ledd:

Opplæringa i offentleg vidaregåande skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å halde elevane med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Elevane kan ikkje påleggjast å dekkje nokon del av utgiftene til dette utover det som følgjer av forskrift. Fylkeskommunen kan påleggje elevane, lærlingane og lærekandidatane å halde seg med anna individuelt utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha. Departementet kan gi nærmare forskrifter.

I praksis betyr dette:

Når det gjelder utstyr - annet individuelt utstyr som opplæringen til vanlig gjør det nødvendig å ha – skal utgiftene holdes innenfor rammen av det ikke behovsprøvde stipendet som elevene får fra Lånekassen.

Fylkesrådmannen har på bakgrunn av dialog med skoler og foresatte utarbeidet følgende retningslinjer:

 • Skolene må i forkant av hvert skoleår lage en plan for gjennomføring av læreplanfestede og ikke læreplanfestede ekskursjoner.
 • Det må ikke planlegges turer som pålegger elevene egenbetaling.
 • Alle turer i skolens regi er å oppfatte som opplæring og kan ikke gjøres frivillig. 
  For elever som av en eller annen grunn ikke kan delta, skal det være et organisert opplæringstilbud på skolen.
 • Læreplanfestede ekskursjoner skal i utgangspunktet dekkes av den enkelte skole. Ved gjennomføring av alternativer som skolen ikke ser seg i stand til å dekke og som krever elevbetaling, skal foreldre og elever stilles overfor reelle valg.
 • Rektor har det fulle ansvaret for alle prosesser i forbindelse med ekskursjoner.
 • Elever og lærere bør rutinemessig orienteres ved skolestart om hva gratisprinsippet innebærer.
 • Skolen skal ha egne prosedyrer for gjennomføring av ekskursjoner.
 • Fylkesrådmannen presiserer at SGS 1010 skal legges til grunn for kompensasjon for medfølgende lærer(e). Ved enighet etter drøfting med tillitsvalgte kan skolen avvike fra SGS 1010.
 • Skolene skal dekke kostnader for medfølgende lærer(e)

 

Gratisprinsippet ved studieturer og ekskursjoner - retningslinjer for Tiller videregående skole

Logo Utdanningsdirektoratet


   Les mer på hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet.Sist oppdatert: torsdag 8. august 2013
Utskriftsvennlig versjon